REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W NOWEJ GÓRZE

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W NOWEJ GÓRZE

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka Zesłania Ducha Świętego.
 2. Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
 3. Na terenie cmentarza zabrania się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.
 4. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.
 5. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 6. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 7. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na Dysponencie grobu.
 8. Opłaty za korzystanie z cmentarza parafialnego pobierane są przez Zarządcę cmentarza w kancelarii parafialnej. Opłaty reguluje cennik.
 9. Podczas korzystania z obiektów i urządzeń cmentarnych, poruszania się pojazdami na terenie cmentarza, czy wykonywania robót lub usług należy:
 10. a)     nie zakłócać powagi miejsca i trwających ceremonii pogrzebowych,
 11. b)     nie narażać na niebezpieczeństwo innych osób przebywających na cmentarzu,
 12. c)      nie zastawiać wjazdów, bram, furtek oraz dróg, przejść i otoczenia grobów.
 13. Ofiary związane z utrzymaniem cmentarza są skalkulowane na podstawie realnych kosztów utrzymania cmentarza takich, jak: wywóz śmieci, opłaty gruntowe, woda, utrzymanie zieleni…
 14. Wszystkie groby znajdujące się na cmentarzu parafii w Nowej Górze objęte są opłatą. Zgodnie z prawem należy opłacić wykupione miejsce na minimum 20 lat. Przy nowym pochówku należy dokonać przedłużenia ważności miejsca na kolejne 20 lat. Przy grobach nieopłaconych należy dokonać uzupełnienia ofiary za każdy rok przedawnienia. Groby podwójne, potrójne wymagają wielokrotności opłaty.
 15. Każdy grób powinien posiadać dysponenta grobu. Zgłoszenie dysponenta należy dokonać w kancelarii parafialnej w Nowej Górze.
 16. Dopuszcza się sadzenie roślin/krzewów nie przekraczających wysokości 1,50m. Dysponent grobu jest zobowiązany do zabezpieczenia zieleni w taki sposób, by nie naruszała ona terenu innego grobu, ścieżek oraz przejścia pomiędzy grobami.
 17. Szczegółowy Regulamin cmentarza znajduje się w kancelarii parafialnej, a wszelkie decyzje należy konsultować z zarządcą cmentarza – proboszczem parafii Nowa Góra.

Wykup pojedynczej kwatery na rok 2022/2023 to 1.000zł. (niezależnie od ilości pochowanych).
Zgodnie z prawem należy opłacić wykupione miejsce – na minimum 20 lat w wysokości 40zł / 1 rok (nie są pobierane żadne inne dodatkowe opłaty).
Przy nowym pochówku należy dokonać przedłużenia ważności miejsca na kolejne 20 lat.
Groby nie opłacane, po 20 latach przechodzą na własność zarządcy cmentarza i mogą być udostępnione osobom obcym do ponownego pochówku.
Przy grobach nie opłaconych należy dokonać uzupełnienia ofiary za przedawnienie 20zł / 1 rok przedawnienia.  Kwatery podwójne, potrójne wymagają wielokrotności opłaty.